Tarihçe

ODTÜ Eğitim Fakültesi ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesiller için nitelikli öğretmenleri yetiştirmek, eğitim alanında uluslararası standartlarda araştırma yapmak ve topluma eğitim hizmeti götürmek üzere 1982 yılında kurulmuş, Üniversitemizin en yeni Fakültesidir. Ancak, Eğitim Fakültesi 1982 yılında YÖK ile kurulmuş olmakla birlikte Üniversitemizde açılışı ve hizmet vermesi çok önceki yıllara uzanmaktadır. ODTÜ'de Eylül 1959 da bir Eğitim Fakültesi (School of Education) kurulmuştur (bkz.1959-1960 ODTÜ kataloğu) ve kataloğun "History of the Middle East Technical University" (Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Tarihi) başlıklı bölümünde "...Progress continues. Next autumn for instance, it is planned to open a School of Education as well as to expand the existing school" (s. 16) (...İlerleme devam etmektedir. Gelecek baharda örneğin var olan okulun genişletilmesi ile birlikte Eğitim Fakültesi'nin açılması planlanmaktadır) ifadesi yer almaktadır. Katalogda Dekan Yardımcısı olarak Mithat Enç'in adı bulunmaktadır. 1959-1960 ODTÜ kataloğunda Eğitim Fakültesi'nde okumak isteyen öğrenci adaylarının Eylül 1959'da Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde öğrenimlerine başlayabilecekleri, temel eğitimlerini bu fakültede tamamladıklarında Eğitim Fakültesi'nin açılmış olacağı ve mesleki eğitimlerine bu Fakültede devam edecekleri belirtilmiştir. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması ve kimya, İngilizce, matematik, psikoloji ve fizik programlarında temel eğitimlerin tamamlanması uygun görülmüştür.

ODTÜ 1961-1962 kataloğunda ise Eğitim Fakültesi'nin henüz tam olarak açılmadığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) içinde bir Eğitim Bölümü'nün yer aldığı ve daha önce Rektör Yardımcılığı görevini de yapan Turhan Oğuzkan'ın Bölüm Başkanı olduğu yer almaktadır. O yıllarda Eğitim Bölümü'nün Fen-Edebiyat Fakültesinin fizik, kimya, matematik, sosyoloji ve psikoloji bölümleri mezunlarına "Öğretmenlik Sertifikası" programı yürüttüğü görülmektedir. 1963-1964 yılında Kemal Özinönü de Bölümün akademik kadrosuna katılmış ve 1965-1966 yılında Bölüm Başkalığı görevini üstlenmiştir. 1960'ların ikinci yarısında Öğretmenlik Sertifikası programı öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerine göre yanıt verebilecek seçmeli derslerin sunulması ile zenginleşmiştir ve Sertifika programı dersleri ve bunlara ek olarak açılan başka eğitim dersleri üniversite lisans öğrencilerine seçmeli ders olarak sunulmaya başlanmıştır.

Öğretmenlik Sertifikası dersleri ve seçmeli dersler veren Eğitim Bölümü, 1974 yılında kendi öğrencilerini yetiştirmek üzere ilk lisans programlarını açmış ve beş ayrı programa (fizik, kimya, biyoloji, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenliği) öğrenci almıştır. Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Kemal Özinönü eğitim bilimlerinin gelişmesine öncülük etmiştir. 1974 yılında başlatılan lisans programları ilk mezunlarını 1979 yılında vermiştir.

1982 yılında orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla YÖK kararı ile üniversiteler bünyesinde Eğitim Fakülte'leri kurulmuştur. ODTÜ Eğitim fakültesi'nin ilk kadrosunu FEF Eğitim Bölümü'ndeki öğretim elemanları ve Beşeri İlimler Bölümü'nden gelen öğretim elemanları oluşturmuştur. İlk Dekanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nden gelen Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal'dır (1982-1989). Daha sonraki Dekanlar sırasıyla, Kemal Güçlüol (1989-1992), Ersin Yurtsever (1992-1995), Barbaros Günçer (1995-1998), Doğan Alpsan (1998-2001), Meral Aksu (2001-2010), M.Yaşar Özden (2010-2013), Gölge Seferoğlu (2013-2017), Özgül Yılmaz Tüzün (2017-2021) ve 2021 itibariyle Behiye Ubuz halen devam etmektedir.

ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde ilk açılan bölümler; Eğitim Bilimleri Bölümü (rehberlik ve psikolojik danışma lisans programı), Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenliği lisans programları) ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümüdür (İngilizce öğretmenliği lisans programı). Bu bölümler birer lisans programına ve uygun enstitüye bağlı en az bir yüksek lisans programına sahipti. Daha sonra Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü de Fakülte bünyesine katılmasıyla Fakülte'de 1 prof, 7 doçent, 14 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi ve 15 araştırma görevlisi akademik çalışmaları yürütmüştür. 1995 yılında Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı açılmıştır.

1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile yukarıdaki bölümlere ek olarak İlköğretim Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri açılmış ve eski Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.07.2016 tarih ve 8244403-299-2528-42497 sayılı yazısıyla bildirilen karar uyarınca Eğitim Fakülteleri akademik yönden yeniden yapılandırılmıştır. ODTÜ Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Yabancı Diller Eğitimi (YDE), Temel Eğitimi (TEB), Matematik ve Fen Alanları Eğitimi (MFAEB), Beden Eğitimi ve Spor (BES) ve Eğitim Bilimleri (EB) Bölümleri olmak üzere 6 Bölüm ve 9 lisans programı vardır. Bu bölümlerden BES ve EB Bölümlerinde sadece lisans üstü programlar yürütülmektedir. Bu programlarda 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1346 öğretmen adayı lisans öğrencimiz öğrenim görmektedir. Tüm lisans programlarının temel amacı öğrencilerine düşünmeyi, araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, yaratıcı olmayı, problem çözmeyi ve öğrenmeyi öğreten, öğrencileri ile etkili iletişim kurabilen, öğrencilerine zengin öğrenme ortamları hazırlayan, alanında yetkin, öğretim teknolojilerini kullanabilen ve üretebilen, takım çalışmasına yatkın, çevresindekilere model olan, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilen, kaynaklardan yararlanabilen, eğitim kalitesinin arttırılmasında öncülük eden, Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyan öğretmenler yetiştirmektir.

ODTÜ Eğitim Fakültesinde eğitimin farklı alanlarında 14 yüksek lisans ve 13 doktora programı yürütülmektedir. Bu programlarda 371 yüksek lisans ve 357 doktora olmak üzere yaklaşık 728 (hazırlık hariç) öğrencimiz vardır. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Enformatik Enstitüsü ile işbirliği içinde bulunan fakültemizde lisans üstü programlar yoluyla eğitim alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilecek, eğitim politikalarının oluşturulmasında öncülük edecek, çalıştığı kurum ve kuruluşların gelişmesine katkıda bulunacak, girişimci, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, disiplinlerarası çalışmalar yürütebilen araştırmacı, akademisyen ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Fakültemiz alan uzmanlarını biraraya getirmek ve güncel konuları tartışmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birçok toplantıya da ev sahipliği yapmaktadır.

Bölüm Tarihçeleri

Beden Eğitim ve Spor Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü